Академија струковних студија Београд - Одсек Висока здравствена школа, у коиздаваштву са Факултетом медицинских наука Универзитета у Крагујевцу издаје електронски часопис „Education and Research in Health Sciences“, ISSN 2956-0640 (Online). Овај стручно-научни часопис посвећен објављивању радова из области здравствених наука и области високог образовања у здравственим наукама.

Часопис представља наставак часописа "Здравствено образовање", који је покренула Висока здравствена школа струковних студија у Београду, 2017. године.

Часопис објављује следеће категорије радова: оригиналне научне радове, стручне радове, приказе случаја, прегледне радове, претходна саопштења, приказе књига и друго (научна и стручна излагања са конференција, извештаје и сл.). Излази два пута годишње у режиму отвореног приступа и сви објављени радови се индексирају у Сциндексу. Дигиталне копије свезака часописа архивирају се у Дигиталном репозиторијуму Народне библиотеке Србије.

Више о часопису можете сазнати путем следећег линка.

Education and Research in Health Sciences - God. 2, broj 1, 2023.

Education and Research in Health Sciences - God.1, broj 2, 2022.

Education and Research in Health Sciences - God.1, broj 1, 2022.

СТРАНИЦА У ИЗРАДИ

е-ХотелЛинк је међународни, интердисциплинарни часопис са слободним приступом, чији је циљ да промовише и поспешује истраживања у свим пољима угоститељства и гастрономије.

У овом часопису се објављују радови који су стручно рецензирани.

е-ХотелЛинк иницира размену идеја између истраживача из области угоститељства и гастрономије, као и између образовног кадра и професионалаца из релевантне индустрије и уједно обухвата мноштво активности које заједно чине један од најбрже растућих међународних сектора. Овај часопис је тематски наследник часописа ХотелЛинк који је објављивала Висока хотелијерска школа почев од 2003. године, једном годишње, од недавно један од одсека Академије струковних студија Београд. Изузетак од овакве схеме објављивања јесте 2018. година, када је објављена нова публикација, зборник радова конгреса ХОТЕЛПЛАН.

Онлајн верзију часописа објављује Академија струковних студија Београд – одсек Висока хотелијерска школа.

ЦИЉ И ДЕЛОКРУГ
Часопис има интердисциплинарни приступ и укључује аспекте планирања и усмерења међународних, националних и регионалних студија у области угоститељског менаџмента. Такође се фокусира на међусобну везу између науке о храни и гастрономије. е-ХотелЛинк позива како научнике, тако и професионалце да објављују изворне научне радове, прегледне радове, као и оригиналне радове из куварства. Садржај овог часописа осликава његов интегративни приступ – у њему се налазе примарно истраживачки радови, дискусије о актуелним питањима, студије случаја, извештаји, прикази књига и предстојећих догађања. У часопису е-ХотелЛинк се истражују сви аспекти везани за растуће поље које обухвата интеракцију између науке о исхрани и гастрономије у областима попут хемије хране, технологије хране и гастрономских техника, микробиологије хране, сензорне анализе, кулинарских концепта, кулинарских трендова и гастрономских искустава – свих елемената који доприносе уживању у оброцима. Такође је веома важно и истраживање научно заснованих образовних програма у пољу гастрономије, антропологије, гастрономске историје и социологије хране. Све ове области знања су круцијалне за гастрономију јер доприносе бољем разумевању овог широког појма и његових практичних импликација за науку и друштво.

Основни циљ Часописа је да подстакне истраживања у различитим научним дисциплинама, као и да анализира иновације у свим секторима хотелске и туристичке индустрије. е-ХотелЛинк видимо као мост између академске заједнице и индустрије кроз интелектуалну размену идеја, трендова и парадигматичних промена у областима угоститељства и гастрономије. Осим тога изражена је тежња ка примени интердисциплинарног приступа у процесу решавања актуелних проблема са којима се угоститељска привреда суочава, а у контексту све брже промене економске и геополитичке архитектуре Европе и света.

Сматрамо да е-ХотелЛинк представља мост који повезује академски свет са привредом путем интелектуалне размене идеја, трендова и прагматичних промена у области угоститељства и гастрономије.

НАКНАДА ЗА ОБЈАВУ ЧЛАНАКА
Часопис е-ХотелЛинк не наплаћује трошкове објављивања радова ауторима или трећим лицима. Пријављивање рада за објаву и процес рецензије, као и објава прихваћених чланака се не наплаћују. Напомињемо да не постоје никакви скривени трошкови.

ПРОЦЕС РЕЦЕНЗИЈЕ ЧЛАНАКА
Као део целокупног процеса објављивања чланака, аутори, уредници и рецензенти ће поштовати етичка начела стручне рецензије. Уредници часописа е-ХотелЛинк се снажно залажу за истраживачки интегритет и теже да спрече настанак било каквог научно неприхватљивог понашања, попут: нетачности, кривотворења, плагијата, поновног објављивања и дискутабилног ауторства. е-ХотелЛинк користи систем двоструког слепог рецензирања за све чланке. Сваки рад прегледају минимум два рецензента. Сврха стручне рецензије јесте да помогне Уређивачком одбору при доношењу одлуке да ли рад треба прихватити за објаву или га одбити. Поред тога, стручна рецензија има и задатак да помогне ауторима у побољшању квалитета њихових чланака.
Радови ће бити рецензирани само уколико прођу прву фазу евалуације која се односи на њихову форму и тематски опсег. Посебна пажња се посвећује томе да иницијална евалуација не траје дуже него што је неопходно.
При нормалним околностима, процес рецензије траје до четири недеље, а у посебним условима до три месеца. Целокупан период од тренутка предаје рада до његовог објављивања у просеку траје до 90 дана.

ЕТИЧКО ОБЈАВЉИВАЊЕ
Овај часопис првенствено има за циљ објављивање научних радова који су подлегли процесу двоструке слепе рецензије и који су категорисани на следећи начин: изворни научни радови, претходна саопштења и прегледни радови. Излагања на стручним скуповима, технички извештаји и рецензије ће такође бити објављене. Уредници задржавају право да, претходно процесу двоструке слепе рецензије, врате ауторима радове који нису адекватно форматирани.
Радови који се предају би требало да буду оригинални допринос и не смеју бити у процесу разматрања за објаву у било којој другој публикацији. Аутори се морају постарати да сви коаутори доприносе научним резултатима и проналасцима у одређеној мери како би се тај допринос могао сматрати коауторством.
Придржавање стандарда етичког понашања се очекује од свих страна: аутора, уредника, рецензената и издавача.

ПЛАГИЈАРИЗАМ
Плагијаризам представља неетички чин преписивања туђе изворне идеје, процеса, резултата или речи, без експлицитног признања оригиналном аутору или извору. Радови за које се испостави да су плагирани се аутоматски одбијају и неће бити разматрани за објаву у часопису. Уколико се плагијаризам чланка установи након његове објаве, исти ће бити опозван.

ОПОЗИВАЊЕ
Уредници часописа ће разматрати опозивање чланака у случају да се појаве докази о непоузданости података или резултата, плагијату, двоструком објављивању и неетичком истраживању. Уколико је чланак у процесу истраге, издаћемо “писмо упозорења”. Свако обавештење о опозивању рада ће јасно објаснити зашто је рад повучен.

ОТВОРЕНИ ПРИСТУП
Часопис е-ХотелЛинк се објављује под лиценцом Open Access. Целокупан његов садржај је доступан бесплатно. Корисници могу да читају, преузимају, копирају, деле, штампају, претражују чланке у целости, као и да успоставе HTML линкове до њих, без прибављања сагласности аутора и издавача.
Право да користе садржај без сагласности не ослобађа кориснике од обавезе да дају признање часопису.

АРХИВИРАЊЕ ДИГИТАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ
У складу са законом, дигитални примерци свих објављених издања се архивирају у дигиталном репозиторијуму Народне библиотеке Србије.

САМОАРХИВИРАЊЕ
Аутори могу да депонују објављену верзију (PDF) свог рада у институционални репозиторијум, у некомерцијалне базе података, да га објаве на личним веб-страницама (укључујући и друштвене мреже за научнике попут ResearchGate, Academia.edu и сл.), и/или на сајту институције на којој су запослени, у било које време након објављивања у часопису.
При том је потребно да се наведу потпуни библиографски подаци о основном тексту (аутори, наслов чланка, назив часописа, волумен, свеска, пагинација), као и да се доставе линкови за DOI чланка и лиценцу.

АУТОРСКА ПРАВА
Чланци који су послати за објаву у часопису е-ХотелЛинк не смеју бити претходно објављивани у својој пуној или релативно сличној форми, као ни да буду разматрани за објаву у некој другој публикацији. Аутори који подносе чланке за објаву гарантују да њихов рад не представља никакву повреду ауторских права, а издавача разрешавају дужности да сноси икакву одговорност у случају испостављања било каквих захтева за накнаду штете. Аутори задржавају ауторска права над објављеним чланцима, а на издавача преносе не-ексклузивно право да чланак објави, да у случају даљег коришћења чланка буде наведен као његов први издавач, као и да дистрибуира чланак у свим облицима и медијима.

ЛИЦЕНЦА
Лиценца CC BY-NC-ND 4.0 дозвољава трећим лицима да преузму радове и њихову дистрибуцију ако се правилно назначава име аутора и ако се дело не мења и не користи у комерцијалне сврхе. Другим речима, треће лице може да чита и преузме чланак, дели гас а пријатељима / колегама / породицом, али га мора исправно цитирати у свом раду. Чланак се не сме мењати или користити као основ новог рада, нити се од њега сме зарађивати.

ОДРИЦАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ
Изнесени ставови у објављеним радовима не изражавају ставове уредника и редакције часописа. Аутори преузимају правну и моралну одговорност за идеје изнесене у својим радовима. Издавач неће сносити никакву одговорност у случају испостављања било каквих захтева за накнаду штете.

Више о часопису можете сазнати путем следећег линка.