Упис на основне струковне студије

Одсек Висока здравствена школа неје обична висока школа, већ је то образовно место са традицијом дугом 70 година, где се са љубављу ради са студентима на оспособљавању за најхрабрији и најплеменитији посао, а студенти након завршетка студија имају сигуран пут ка успешној каријери.

Одсек Висока здравствена школа има једанаест акредитованих студијских програма основних струковних студија:

 1. Струковна медицинска сестра са 200 акредитованих места за упис у прву годину студија
 2. Струковна медицинска сестра-бабица са 88 акредитованих места за упис у прву годину студија
 3. Струковни санитарно-еколошки инжењер са 88 акредитованих места за упис у прву годину студија
 4. Струковни медицински радиолог са 88 акредитованих места за упис у прву годину студија
 5. Струковни физиотерапеут са 100 акредитованих места за упис у прву годину студија
 6. Струковни радни терапеут са 60 акредитованих места за упис у прву годину студија
 7. Струковни медицинско лабораторијски технолог са 88 акредитованих места за упис у прву годину студија
 8. Струковни нутрициониста дијететичар са 88 акредитованих места за упис у прву годину студија
 9. Струковни козметичар естетичар са 72 акредитованих места за упис у прву годину студија
 10. Струковна медицинска сестра васпитач са 40 акредитованих места за упис у прву годину студија
 11. Струковни зубни протетичар са 80 акредитованих места за упис у прву годину студија

Студијски програми у поступку акредитације ван седишта Установе

 1. Струковна медицинска сестра (ван седишта Установе) – за упис 45 студената у прву годину студија, а предвиђено је да се настава реализује у одсеку Висока здравствена школа-организациона јединица Чачак, на адреси ул. Драгише Мишовић 63, 32000 Чачак – наставни план
 2. Струковни медицински радиолог (ван седишта Установе) – за упис 43 студената у прву годину студија, а предвиђено је да се настава реализује у одсеку Висока здравствена школа-организациона јединица Чачак, на адреси ул. Драгише Мишовић 63, 32000 Чачак – наставни план

Студијски програми у поступку акредитације

 1. Струковни физиотерапеут (проширење броја са 100 на 120), а настава се реализује у седишту – одсек Висока здравствена школа, ул. Цара Душана 254, 11080 Земун
 2. Струковни радни терапеут (смањење броја са 60 на 45), а настава се реализује у седишту – одсек Висока здравствена школа, ул. Цара Душана 254, 11080 Земун

Ко све може да се упише основне струковне студије на одсеку Висока здравствена школа?

За упис у прву годину основних струковних студија могу да конкуришу сви који имају завршену четворогодишњу средњу школу. Сви образовни профили су проходни за упис на Одсек Висока здравствена школа. Услове под којима се могу уписати држављани Републике Србије, припадници српске мањине из суседних земаља и страни држављани прописује Министарство просвете Републике Србије.

Када се врши пријављивање?

Пријављивање се врши по објављивању Конкурса за упис који објављује Академија струковних студија Београд. Уобичајено је да се документа предају крајем јуна, а пријемни испит се обавља у последњој недељи јуна или првој недељи јула месеца. Уколико након првог конкурсног рока остане непопуњених места допунски упис се организује почетком септембра.

Колико студената се прима на прву годину основних студија?

Предвиђен број за упис у прву годину студија је укупно 992 студената, од тога 255 студената који се финансирају из буџета и распоређених на све  студијске програме. За сваки конкурс Министарство просвете Републике Србије даје сагласност на број буџетских места који се објављује у конкурсу.

Која је процедура уписа?

Поступак подношења докумената, одржавања пријемног испита и самог уписа детаљно су описани у самом Конкурсу за упис. Предаја докумената траје три дана. Сви кандидати полажу пријемни испит из Биологије или Здравствене неге у зависности од студијског програма за које се определе, по студијском програму:

 1. Струковна медицинска сестра – пријемни испит се полаже из предмета Здравствена нега или Биологија по плану и програму средње медицинске школе.
 2. Струковна медицинска сестра-бабица – пријемни испит се полаже из предмета Здравствена нега или Биологија по плану и програму средње медицинске школе.
 3. Струковни санитарно-еколошки инжењер – пријемни испит се полаже из предмета Биологија по плану и програму средње медицинске школе.
 4. Струковни медицински радиолог – пријемни испит се полаже из предмета Биологија по плану и програму средње медицинске школе.
 5. Струковни физиотерапеут – пријемни испит се полаже из предмета Биологија по плану и програму средње медицинске школе.
 6. Струковни радни терапеут – пријемни испит се полаже из предмета Биологија по плану и програму средње медицинске школе.
 7. Струковни медицинско лабораторијски технолог – пријемни испит се полаже из предмета Биологија по плану и програму средње медицинске школе.
 8. Струковни нутрициониста дијететичар – пријемни испит се полаже из предмета Биологија по плану и програму средње медицинске школе.
 9. Струковни козметичар естетичар – пријемни испит се полаже из предмета Биологија по плану и програму средње медицинске школе.
 10. Струковна медицинска сестра васпитач – пријемни испит се полаже из предмета Здравствена нега или Биологија по плану и програму средње медицинске школе.
 11. Струковни зубни протетичар – пријемни испит се полаже из предмета Биологија по плану и програму средње медицинске школе.

Посебне способности као услов за упис у прву годину студија су, за студијски програм Струковни медицински радиолог, поред здравствене способности која се доказује лекарским уверењем, потребна је и експертиза за рад у зони јонизујућег зрачења коју издају Установе са лиценцом Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије. Списак установа можете пронаћи на линку: https://www.srbatom.gov.rs/srbatomm/ovlascena-pravna-lica/. Препорука будућим кандидатима за студијски програм Струковни медицински радиолог је да почетком јуна месеца обаве овај преглед како би резултат експертизе био готов до предаје докумената на конкурс.

По пријављивању кандидата објављује се списак пријављених кандидата, а након завршеног пријемног испита за све студијске програме, формирају се ранг-листе по којима се врши упис заинтересованих кандидата, што ће детаљно бити приказано у самом Конкурсу за упис.

Које су опције приликом уписа?

Приликом пријављивања кандидати се опредељују на који студијски програм желе да се упишу. Кандидати који конкуришу на одсеку Висока здравствена школа и желе да конкуришу истовремено за два или више студијска програма, морају проћи конкурсну процедуру за сваки студијски програм посебно.

Пријемни испити?

Пријемни испит за упис је прва препрека која се поставља пред будуће студенте.

Приликом пријаве на Конкурс кандидати бирају из којих предмета ће полагати пријемни испит: или из Биологије или Здравствене неге.

Литература потребна за припрему пријемног испита:

За Здравствену негу:

 1. Баљозовић А, Костић С, Баљозовић Н. Здравствена нега I, Завод за уџбенике и наставна средства Београд.
 2. Баљозовић А, Јојкић К, Хити Р, Баљозовић Н. Здравствена нега II, Завод за уџбенике и наставна средства Београд.
 3. Поповић Р, Боровић П. Здравствена нега III, Завод за уџбенике и наставна средства Београд.
 4. Путниковић Б, Терзић М, Мазић С, Алимпић М, Марковић С. Здравствена нега IV, Завод за уџбенике и наставна средства Београд.

  За Биологију:

 1. Биологија 1 – Балос Д , Панић Д,Стевановић Б, Пауновић К, Стевановић Ђ.
 2. Биологија 2 – Крумић М, Савић И, Ћурчић Б.
 3. Биологија 3 – Мариновић Д, Анђелковић М, Савић А, Дилкић В.

Информације о условима похађања припремне наставе и терминима одржавања можете видети на сајту одсека https://www.vzsbeograd.edu.rs/sr/ .

Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству

Држављани Републике Србије који су завршили претходно образовање или део образовања у иностранству или страној средњој школи у Републици Србији, могу да конкуришу за упис на студијски програм ако им се нострификује стечена страна средњошколска исправа.

Држављани Републике Србије који су у текућој школској години средњу школу завршили у иностранству, као и страну средњу школу у Републици Србији или поседују диплому ИБ матуре, могу остварити право уписа у оквиру буџетске квоте утврђене Одлуком Владе за ту категорију кандидата у другом уписном року.

Упис припадника српске националне мањине из суседних земаља

Припадници српске националне мањине из суседних земаља школују се у Републици Србији под истим условима као и држављани Републике Србије, укључујући право на буџетско финансирање. Приликом пријављивања на конкурс потребно је предати нострификована школска документа или потврду о томе да је започета нострификација потребних школских докумената.

Јавна исправа стечена у Републици Српској не подлеже поступку признавања.

Ови кандидати прилажу одсеку, поред прописане документације и изјаву у писаној форми да су припадници српске националне мањине.

Суседне земље су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, Северна Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора.

Упис страних студената

Страни држављанин укључујући и стране држављане у статусу миграната/тражилаца азила, могу се уписати на студијски програм под истим условима као и држављани Републике Србије.

Страни држављанин плаћа школарину.

Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси нострификовану диплому о завршенoј средњој школи или потврду о томе да је започета нострификација потребних школских докумената и пасош на увид и фотокопију прве стране пасоша. До тренутка уписа ови кандидати морају имати нострификована документа.

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да одсеку поднесе доказе:

 • да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
 • да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи.

Упис лица са инвалидитетом

Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима Одсека.

Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм.

Документа потребна за пријаву на конкурс

Кандидати приликом пријавe на Конкурс подносе на увид оригинална документа и фотокопије следећих докумената (није потребно оверавати фотокопије):

 1. пријава на Конкурс (добија се у просторијама одсека)
 2. диплома средње школе
 3. сведочанства за сва четири разреда средње школе
 4. извод из матичне књиге рођених са холограмом
 5. уверење о држављанству не старије од 6 месеци
 6. лекарско уверење не старије од 6 месеци
 7. експертиза за пријаву на студијски програм Струковни медицински радиолог
 8. уплата за трошкове уписа на текући рачун Академије струковних студија Београд

Прималац: Академија струковних студија Београд,

Булевар Зорана Ђинђића 152а,

Жиро рачун школе 840-2115666-34, са позивом на број S51

Важно је напоменути:

 • Приликом пријаве на Конкурс предати оригиналну уплатницу.
 • Кандидати су дужни да на пријављивање на конкурс, полагање пријемног испита и упис понесу са собом важећу личну картуили пасош.

Кандидати који стекну право на упис подносе:

 1. Оригинал документа:
  •  диплома средње школе,
  • сва четири сведочанства средње школе,
  • извод из матичне књиге рођених и
  • уверење о држављанству
 1. Две фотографије формата 3,5 х 4,5 цм
 2. Фотокопија личне карте
 3. Доказ о уплати прве рате школарине за студенте који се сами финансирају
 4. ЗПУ 400,00 динара – плаћа се у готовини, у Школи на дан уписа, код представника студената

Индекс и ШВ образац се добијају у Школи и попуњавају се искључиво ћирилицом и плавом хемијском оловком.

Припремна настава за полагање пријемног испита за упис у Високу туристичку школу:

Припремна настава је бесплатна за све полазнике, а одржаће се у просторијама Одсека по следећем распореду:

 • Стручни предмети: Основи економије, Географија, Агенцијско и хотелијерско пословање 13.06.2024.године у периоду 10-12х
 • Страни језици: Енглески језик, Руски језик, Француски језик и Немачки језик: 14.06.2024.године у периоду 10-12.30х.

Пријаве кандидата са назначеним предметом/предметима који се похађају са именом и презименом и навођењем средње школе из које се долази послати на маил: maja.cosic@assb.edu.rs

УПИС на основне струковне студије у школској 2024/25. години

Школа ће уписати укупно 200 студената:

 • 70 студената који се финансирају из буџета и
 • 130 студената који плаћају школарину.

На прву годину студија могу се уписати лица са завршеном средњом школом.

Кандидати за упис у школу полажу ПРИЈЕМНИ ИСПИТ из:

 1. ЈЕДНОГ СТРАНОГ ЈЕЗИКА
  (по избору кандидата)
  • Енглески језик
  • Немачки језик
  • Француски језик
  • Руски језик
 2. ЈЕДНОГ ОД СТРУЧНИХ ПРЕДМЕТА
  (по избору кандидата)
  • Агенцијско и хотелијерско пословање
  • Географија
  • Основи економије

Избор кандидата за упис у прву годину студија обавља се према резултату постигнутом на пријемном испиту и према општем успеху постигнутом у средњој школи, а на основу РАНГ ЛИСТЕ која се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима. Кандидат може освојити највише 100 бодова.

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у свим разредима, помножен са 2 (два). По овом основу кандидат може стећи најмање 12, а највише 40 бодова.

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на Јединственој ранг-листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и има више од 50 бодова.

Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент ако се налази на Јединственој ранг-листи до утврђеног укупног броја студената за упис и има више од 30 бодова.

Документа која се подносе уз пријаву на конкурс

ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ПОДНОСЕ ПРИЛИКОМ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС за упис у прву годину основних студија школске 2024/25. године

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријаву (која се добија у Школи) предају ФОТОКОПИЈЕ ових докумената, и то:

 • сведочанства свих година завршене средње школе,
 • диплому о положеном завршном, односно матурском испиту и
 • извод из матичне књиге рођених (ако није трајни, да не буде старији од 6 месеци),
 • држављанство Републике Србије (не старије од 6 месеци).

Уз наведена документа кандидати подносе и доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита

Додатна документа потребна за пријаву на Конкурс по основу афирмативних мера владе Републике Србије

За особе са инвалидитетом један од следећих докумената:

 • Решење надлежног органа о постојању телесног оштећења
 • Решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ
 • Мишљење Интерресорне комисије (Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету/ученику/одраслом)
 • Препоруку Удружења студената са хендикепом (кандидати којима није рађена процена телесног оштећења и који нису корисници права на додатак за туђу негу и помоћ, достављају медицинску документацију Удружењу студената које даје препоруку одговарајућем факултету. Медицинска документација мора бити издата од надлежне здравствене институције и не сме бити старија од шест месеци. Неопходно је да се из лекарског извештаја може закључити на који начин хендикеп/здравствено стање утиче на исходе учења и свакодневно функционисање).

За припаднике ромске националне мањине потребно је доставити препоруку коју даје Национални савет ромске националне мањине. Уз препоруку потребно је предати и Изјаву коју можете добити у школи или преузети на линковима испод.

Препорука Националног савета ромске националне мањине

Потписана изјава да је кандидат ромске националности (кандидат је мора потписати лично)

Изјава – Припадници српске националне мањине из суседних земаља

Држављани Републике Србије који су школске 2023/2024. године средњу школу завршили у иностранству подносе Решење о нострификацији дипломе о стеченом средњем образовању. Ако решење није издато, онда се подноси доказ да су документа предата на нострификацију.

Упутства за плаћење ће бити благовремено објављена.

Упис страних држављана

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин.

Страни држављанин плаћа школарину у износу од 1000 евра, у динарској противвредности.

Приликом пријављивања на конкурс, кандидати подносе признату диплому о звршеном средњем образовању.

Приликом уписа, кандидати су дужни да Школи поднесу призната документа и следеће доказе:

 • да су здравствено осигурани и
 • да владају српским језиком, што се доказује уверењем овлшћене инстутуције.

Припадници Српске националне мањине из суседних земаља могу се школовати у Републици Србији под истим условима као и грађани Републике Србије.

Приликом пријављивања на конкурс потребно је предати нострификована школска документа или потврду да је нострификација започета. Кандидати који поседују документа Републике Српске и бивше Републике Српске Крајине конкуришу без нострификације. Суседне земље у овом смислу су: Мађарска, Румунија, Бугарска, Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Словенија, Хрватска и Црна Гора.

Кандидати своју националну припадност потврђују овереном писаном изјавом.

Документа за упис

Кандидати КОЈИ СТЕКНУ ПРАВО НА УПИС подносе:

 1. ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА
  • сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
  • диплома о положеном завршном, односно матурском испиту и
  • држављанство Републике Србије (да не буде старије од 6 месеци) и
  • извод из матичне књиге рођених са холограмом.
 2. Доказ о уплати трошкова уписа
 3. ДВЕ ФОТОГРАФИЈЕ ФОРМАТА 3,5 x 4,5 cm
 4. Фотокопија личне карте
 5. Доказ о уплати прве рате школарине
 6. Чланарина за Здравствено потпорно удружење за школску 2024/25 годину у готовини на дан уписа.
 7. Доказ о уплати чланарине за Студентску конференцију Академија струковних студија Србије (СКАССС) и
 8. Индекс и ШВ образац (добијају се у Школи).

СВЕ УПЛАТЕ СЕ ВРШЕ ОДВОЈЕНО

Упутства за плаћење ће бити благовремено објављена.

Више информација можете пронаћи овде.

ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА

Висока хотелијерска школа је најстарија и најпознатија државна високошколска установа која својим студентима нуди савремено и практично усмерено образовање из области угоститељског менаџмента. Имамо три акредитована студијска програма основних струковних студија: Хотелијерство, Ресторатерство, Гастрономија као и програм мастер струковних студија Менаџмент у угоститељству. Акредитовали смо и дуални модел студија за сва три програма основних струковних студија. Висока хотелијерска школа послује у саставу Академије струковних студија Београд.

О Школи

Настава се одвија у савремено опремљеној згради у Кошутњаку, у заштићеном зеленом појасу Београда. Нашим студентима на располагању стоје специјализовани кабинети за гастрономију, рецепцијско пословање,

 

ДОЂИ У ОБИЛАЗАК ВИСОКЕ ХОТЕЛИЈЕРСКЕ ШКОЛЕ!

Одсек Висока хотелијерска школа организује манифестацију ‚‚Отворена врата“ намењену првенствено ученицима средњих стручних школа и гимназија. Заинтересовани ученици имаће могућност да директно са професорима и колегама из стручних служби поразговарају и добију важне информације о начину полагања пријемног испита и процедурама уписа, специфичностима студијских програма, стручној пракси, могућностима за наставак школовања на струковним мастерима, могућностима студентске мобилности током студирања…

ЗАКАЖИ САДА

 
 

ПОСЕТИ НАС И ОНЛАЈН

Поред посете просторијама школе, објављујемо и термине у којима ће се, преко апликације Зум, одржавати онлајн отворена врата, за све оне који нису у могућности да дођу (или су били, а заборавили су нешто да питају).
Заинтересовани за упис могу се пријавити путем имејл адресе upis@vhs.edu.rs а након пријаве ће добити све неопходне параметре за приступ. У мејлу обавезно наведите за који термин се пријављујете.

ИЗАБЕРИ ТЕРМИН

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ:

Основне студије (после завршене трогодишње или четворогодишње средње школе или гимназије)
Хотелијерство – Ресторатерство – Гастрономија

Хотелијерство
ХОТЕЛИЈЕРСТВО

Студијски програм Хотелијерство намењен је младим креативним људима који воле изазове и иновације и који су спремни на рад у различитим угоститељским објектима за смештај, укључујући и хотеле највиших категорија који припадају познатим светским ланцима. Студијски програм хотелијерство нуди студентима овладавање различитим теоријским знањима…

Прочитај Више 

Ресторатерство
РЕСТОРАТЕРСТВО

Студијски програм Ресторатерство намењен је младим креативним људима који воле изазове и иновације и који су спремни на рад у различитим угоститељским објектима за пружање услуга хране и пића, односно у ресторанима, кафанама, баровима и хотелима, укључујући и оне највиших категорија који припадају познатим светским ланцима. Овај студијски програм нуди…

Прочитај Више 

Гастрономија
ГАСТРОНОМИЈА

Студијски програм Гастрономија намењен је младим креативним људима који воле изазове и иновације и који су спремни на рад у различитим угоститељским кухињама, укључујући специјализоване и ексклузивне ресторане, као и хотелима највиших категорија који припадају познатим светским ланцима. Овај студијски програм нуди…

Прочитај Више 

 
Дуални модел студија
ДУАЛНИ МОДЕЛ СТУДИЈА

Студенти који упишу неки од три студијска програма основних студија могу да конкуришу за дуалнни модел студија (учење кроз рад). Овде студенти под надзором ментора

Прочитај Више  

ПРИЈЕМНИ

Пријемни испити се полажу два дана. Првог дана полажу се два предмета а другог дана један. Максималан број поена који може да се освоји на пријемном је 60. Освојени поени додају се на поене из средње школе који се рачунају тако што се саберу просечне оцене за сваку годину и добијени збир помножи са два.
До питања за припрему долазите тако што кликнете на жељени студијски програм испод.

Пријемни за Хотелијерство
ПРИЈЕМНИ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО
ПРИЈЕМНИ ЗА ХОТЕЛИЈЕРЕ

Пријемни се одржава два дана.
Првог дана се полажу два
а другог један испит.
Кликните испод за детаље.

ПРИЈЕМНИ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО

Пријемни за Ресторатерство
ПРИЈЕМНИ ЗА РЕСТОРАТЕРСТВО
ПРИЈЕМНИ ЗА РЕСТОРАТЕРЕ

После теста из изабраног предмета, кандидати полажу практични део у кабинету за ресторатерство.
Кликните испод за детаље.

ПРИЈЕМНИ ЗА РЕСТОРАТЕРСТВО

Пријемни за Гастрономију
ПРИЈЕМНИ ЗА ГАСТРОНОМИЈУ
ПРИЈЕМНИ ЗА ГАСТРОНОМЕ

После теста изкуварства, кандидати полажу практични део у кабинету за гастрономију.
Кликните испод за детаље.

ПРИЈЕМНИ ЗА ГАСТРОНОМИЈУ

ПОСЕТИТЕ НАС

Уколико на интернету нисте пронашли довољно информација, или не можете да процените које су информације праве, позивамо вас да нас посетите.

Контакт:

Онлајн састанак сваког другог четвртка у 17 часова почевши од 22. фебруара 2024. Детаљније прочитајте овде.  Пријавите се путем мејла upis@vhs.edu.rs

Отворена врата за заказане посте школи, сваког другог четвртка у 11 часова почевши од 29. фебруара 2024. Детаљније прочитајте овдеЗакажите путем мејла upis@vhs.edu.rs

Адреса:
Кнеза Вишеслава 70, Кошутњак. Погледајте како доћи до школе

 Телефон

+381 66 802-48-15

 Email

upis@vhs.edu.rs