РЕШЕЊЕ О УВИДУ ЈАВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈ

Ставиља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима број: 01-326 од 19.05.2023. наставника у звању предавача за научну област Медицина, ужа област Хигијена са пуним радним временом, на одређено време у трајању од пет (5) година – један извршилац , у Академији струковних студија Београд, Одсеку Висока здравствена школа.