Решење о увиду јавности у Извештај

Ставља се на увид јавности  Извештај о пријављеним кандидатима број 01/376 од 06.05.2022. године за утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању виши предавач  за област Медицина, ужа научна област Микробиологија, са непуним радним временом од 50% на одређено време од 5 година – један извршилац.