Правилници

Рб. Назив документа Број документа Датум
1

Правилник о организацији и систематизацији послова запослених у Академији струковних студија Београд

Органиграм Академије струковних студија Београд

01-835 15.10.2019.
2

Правилник о употреби печата и штамбиља Академије струковних студија Београд

01-984 17.01.2020.
3

Правилник о буџетском рачуноводству

01-116 5.02.2020.
4

Правилник о међународној мобилности

01-10/6 22.05.2020.
5

Правилник о самовредновању студија, педагошког рада наставника и услова рада

01-46-6 17.07.2020.
6

Правилник о безбедности и здрављу на раду

01-46/6-7 24.07.2020.
7

Одлука – Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивање радног односа и ангажовање наставника и сардника у Академији струковних студија Београд

*Правилник се налази у канцеларији број 10 Одсека Висока туристичка школа и доступан је на увид.

 01-145/4-1  10.09.2020.
8 Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа и ангажовања наставника и сарадника у Академији струковних студија Београд 01-145/4-1 10.09.2020.
9

Одлука – Правилник о јавним набавкама

Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки

01-146/5-2 11.09.2020.
10

Одлука – Правилник о уџбеницима и издавачкој делатности

*Правилник се налази у канцеларији број 10 Одсека Висока туристичка школа и доступан је на увид.

01-146/5-1 11.09.2020.
11 Правилник о уџбеницима и издавачкој делатности Академије струковних студија Београд 01-145/5-1-1 11.09.2020.
12 Правилник о стицању и расподели сопствених прихода у Академији струковних студија Београд 01-270/5 15.10.2020.
13

Правилник о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији послова запослених у Академији струковних студија Београд

01-355 19.11.2020.
14

Правилник о условима и начину коришћења службеног возила Академије струковних студија Београд

01-363/8 27.11.2020.
15

Правилник о коришћењу сопственог аутомобила у службене сврхе

01-363/9 27.11.2020.
16 Правилник о студентском парламенту Академије струковних студија Београд 06-3/21-1 01.04.2021.
17 Измене и допуне Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа и ангажовања наставника и сарадника у Академији струковних студија Београд 06-5/6 12.04.2021.
18

Правилник о упису

06-9/28 25-26.05.2021.
19

Правилник о студијама у Академији струковних студија Београд

06-9/29 25-26.05.2021.
20

Правилник о полагању испита и оцењивању

06-9/30 25-26.05.2021.
21 Правилник о раду Савета послодаваца 05-6/5 08.07.2021.
22 Правилник о дисциплинској одговорности студената
Дисциплинска пријава
05-6/6 08.07.2021.
23 Правилник о поступку припреме, усвајања и контроле дуалног модела студија 06-12/8 09.07.2021.
24 Правилник о допунама и изменама Правилника о начину и поступку стицања звања у заснивања радног односа и ангажовања наставника и сарадника у Академији струковних студија Београд 06-16/33 08.10.2021.
25 Правилник о изменама и допунама Правилника о упису на струковне студије првог и другог степена у Академији струковних студија Београд 06-18/23 20.10.2021.
26 Измене и допуне Правилника о стицању и расподели сопствених прихода у Академији струковних студија Београд 05-8/9 26.10.2021.
27 Правилник о употреби финансијских средстава намењених трошковима репрезентације у Академији струковних студија Београд 05-8/9 26.10.2021.
28 Правилник о уџбеницима и издавачкој делатности Академији струковних студија Београд – прочишћен текст 05-8/10 26.10.2021.
29 Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала 05-9/9 20.12.2021.
30 Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената 05-9/10 20.12.2021.
31 Правилник о библиотечкој делатности 06-5/9-1 08.04.2022.
32 Правилник о организацији и раду катедри 06-6/4 12.04.2022.
33 Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији послова у Академији струковних студија Беопград 05-3/5-1 13.04.2022.
34 Правилник о изменама и допунама Правилника о стицању и расподели сопствених прихода у Академији струковних студија Београд 05-3/6 13.04.2022.
35 Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених 06-8/4 06.05.2022.
36 Правилник о организацији и раду катедри 01-382 09.05.2022.