Упис

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД

Београд, Булевар Зорана Ђинђића 152 а

 

К О Н К У Р С

ЗА УПИС НА СТУДИЈЕ У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ  СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКУ 2020-2021 ГОДИНУ

На основу дозволе за рад Академије струковних студија Београд, број 612-00-01656/2019-06 од 14.10.2019. године

Расписује се  Конкурс за упис на студије у прву годину основних струковних студија у школску 2020-2021 годину на следећим одсецима:

ОДСЕК  ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА

Београд, Земун, Цара Душана 254

Одсек Висока здравствена школа школске 2020/2021. године уписује на студије првог степена-основне струковне студије 846 студената на следеће студијске програме:

   Студијски програм бр. студ. на буџету бр. студ.који плаћа школарину укупан број студената
1. Струковна медицинска сестра 75  85 160
2. Струковна медицинска сестра-бабица 20 64 84
3. Струковни санитарно- еколошки инжењер 30 50 80
4. Струковни медицински радиолог 30 50 80
5. Струковни физиотерапеут 40 60 100
6. Струковни радни терапеут  15 45 60
7. Струковни нутрициониста дијететичар  15 51 66
8. Струковни медицинско-лабораторијски технолог 15 33 48
9. Струковни козметичар естетичар  10 38 48
10. Струковна медицинска сестра-васпитач  5 35 40
11. Струковни зубни протетичар 80 80
Укупно:

255

591

846

 

У прву годину студија могу се уписати кандидати који имају одговарајуће средње четворогодишње образовање, по студијским програмима:

 1. Струковна медицинска сестра: средња медицинска школа и гимназија
 2. Струковна медицинска сестра-бабица: средња медицинска школа и гимназија
 3. Струковни санитарно- еколошки инжењер: средња школа у четворогодишњем трајању
 4. Струковни медицински радиолог: средња школа у четворогодишњем трајању
 5. Струковни физиотерапеут: средња школа у четворогодишњем трајању
 6. Струковни радни терапеут: средња школа у четворогодишњем трајању
 7. Струковни нутрициониста дијететичар: средња школа у четворогодишњем трајању
 8. Струковни медицинско-лабораторијски технолог: средња школа у четворогодишњем трајању
 9. Струковни козметичар естетичар – средња школа у четворогодишњем трајању
 10. Струковна медицинска сестра-васпитач: средња медицинска школа и гимназија
 11. Струковни зубни протетичар: средња школа у четворогодишњем трајању

Основ за утврђивање редоследа кандидата за упис на студије првог степена је општи успех постигнут у средњем образовању и резултат на пријемном испиту, и то:

 1. Пријемни испит се полаже из предмета Здравствена нега по плану и програму средње медицинске школе, за следеће студијске програме: Струковна медицинска сестра, Струковна медицинске сестра-бабица и Струковна медицинска сестра-васпитач.
 2. Пријемни испит се полаже из предмета Биологија по плану и програму средње медицинске школе, за следеће студијске програме: Струковни санитарно- еколошки инжењер, Струковни медицински радиолог, Струковни физиотерапеут, Струковни радни терапеут, Струковни нутрициониста дијететичар, Струковни медицинско-лабораторијски технолог, Струковни козметичар естетичар и Струковни зубни протетичар.

Посебне способности као услов за упис у прву годину студија су, поред здравствене способности која се доказују лекарским уверењем за Струковог медицинског радиолога – способност за рад у зони јонизујућег зрачења – експертиза (издаје Институт за медицину рада и радиолошку заштиту „Др Драгомир Карајовић“, Делиградска бр. 29, Београд).

Под општим успехом постигнутим у средњем образовању подразумава се збир просечних оцена из свих прадмета у I, II, III  и IV разреду помножен са 2. По овом основу кандидат може имати најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи заокружујује сe на две децимале.

Резултат постигнут на пријемном испиту вредуније се до 60 бодова.

Школа утврђује Јединствену ранг листу кандидата за сваки студијски програм појединачно са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима утврђеним Конкурсом.

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на Јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и има више од 50 бодова. Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико се на Јединственој ранг листи налази до утврђеног укупног броја студената за упис и има више од  30 бодова.

Одлуком Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних студија, утврђен је број студената који се финансирају из буџета Републике Србије, а на Одсеку Висока здравствена школа у Београду у прву годину студија уписује се следећи број студената који се финансира из буџета Републике Србије:

 1. укупно 255 студената
 2. лица са инвалидитетом – 3 (три) студента
 3. припадника ромске националности – 3 (три) студента
 4. држављана Републике Србије који су у школској 2019/2020. години средњу школу завршили у иностранству – 3 (три) студента

Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству

Држављани Републике Србије који су завршили претходно образовање или део образовања у иностранству или страној средњој школи у Републици Србији, могу да конкуришу за упис на студијски програм ако им се нострификује стечена страна средњошколска исправа.

Држављани Републике Србије који су у школској 2019/2020. години средњу школу завршили у иностранству, као и страну средњу школу у Републици Србији или поседују диплому ИБ матуре, могу остварити право уписа у оквиру буџетске квоте утврђене Одлуком Владе за ту категорију кандидата у другом уписном року.

Упис припадника српске националне мањине из суседних земаља

Припадници српске националне мањине из суседних земаља школују се у Републици Србији под истим условима као и држављани Републике Србије, укључујући право на буџетско финансирање. Приликом пријављивања на конкурс потребно је предати нострификована школска документа или потврду о томе да је започета нострификација потребних школских докумената.

Јавна исправа стечена у Републици Српској не подлеже поступку признавања.

Ови кандидати прилажу Школи, поред прописане документације и изјаву у писаној форми да су припадници српске националне мањине.

Суседне земље су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, Северна Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора.

Упис страних студената

Страни држављанин укључујући и стране држављане у статусу миграната/тражилаца азила, може се уписати на студијски програм под истим условима као и држављани Републике Србије.

Страни држављанин плаћа школарину.

Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси нострификовану диплому о завршенoј средњој школи или потврду о томе да је започета нострификација потребних школских докумената и пасош на увид и фотокопију прве стране пасоша . До тренутка уписа ови кандидати морају имати нострификована документа.

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да Школи поднесе доказе:

 • да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
 • да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи.

Упис лица са инвалидитетом

Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима Школе.

Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм.

Накнада трошкова за обраду документације и  пријемни испит износи 6000,00 динара. Напомена: Уколико кандидат одустане од даљег рангирања односно не приступи полагању пријемног испита, не врши се повраћај уплаћених средстава.

Школарина за студенте који плаћају школарину износи 86.000,00 динара, за Струковне козметичаре естетичаре 96.000,00, а за Струковне зубне протетичаре 129.000,00

Школарина за студенте странце износи 1500 EUR (у динарској противвредности).

Правила и поступак утврђени су одлуком Конференције директора Високих школа.

Први конкурсни рок:

Пријављивање кандидата на Конкурс вршиће се 24., 25. и 26. јуна 2020. године од 9 до 15 часова у просторијама Школе

Документа потребна за пријаву на конкурс:

 1. пријава на конкурс (добија се у Школи)
 2. диплома средње школе
 3. четири сведочанства средње школе
 4. извод из матичне књиге рођених
 5. уверење о држављанству
 6. уплата 6000,00 на текући рачун Академије струковних студија Београд  који ће  бити видно истакнут на Сајту Академије и свих одсека.

Напомена: Обавезно донети оригинале докумената на увид, а фотокопије докумената се задржавају у Школи. Фотокопије докумената не морају бити оверене.

Списак пријављених кандидата: објављује се 27. јуна 2020. године до 12 часова.

Полагање пријемног испита: 29. и 30. јуна 2020 године.

Јединствена ранг листа: 02. јула 2020. године до 12 часова.

Увид у тест и улагање приговора Руководиоцу Одсека (уколико учесник Конкурса сматра да редослед кандидата на јединственој ранг-листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом) је 03. јула 2020. године од 10 до 12 часова. Одлука Руководиоца Одсека је 03. јула 2020 године  од 12 до 14 часова.

Кандидат незадовољан одлуком Руководиоца Одсека може поднети жалбу до 10 часова 04.07.2020. године Председнику Академије као другостепеном органу. Председник Академије доноси решење 04. јула 2020. године до 12 до 14  часова

Коначне ранг листе: 06. јула 2020. године.  

Упис конкурсом примљених кандидата у прву годину студија на Основне струковне студије за школску 2020/2021 годину обавиће се 07. и 08. јула 2020. године од 9 до 15 сати у просторијама Школе.

Ако се кандидат, који је остварио право на упис по конкурсу, не упише до 08. јула 2020. до 15 часова, Школа ће уписати уместо њега другог кандидата „прозивком по редоследу непримљених кандидата на Коначној ранг листи 08. јула 2020. године  у 16 часова у амфитеатру Школе.

Кандидати који стекну право на упис подносе:

 1. Оригинал документа:

– диплома средње школе,

– сва четири сведочанства средње школе,

– извод из матичне књиге рођених,

– уверење о држављанству

 1. Две фотографије формата 3,5 х 4,5 цм
 2. Фотокопија личне карте
 3. Доказ о уплати прве рате школарине за студенте који се сами финансирају
 4. ЗПУ 400,00 динара – плаћа се у готовини, у Школи на дан уписа, код представника студената

Школарина за самофинансирајуће студенте износи  86.000,00 динара, за Струковне козметичаре естетичаре школарина износи 96.000,00, а за Струковне зубне протетичаре 129.000,00 динара. Уплата се врши искључиво у пошти или банци на текући рачун Академије струковних студија Београд  који ће  бити видно истакнут на Сајту Академије и свих одсека. Школарина се може платити у пуном износу или на четири  рате и то:

прва рата: приликом уписа у износу од 35.000,00 динара, за Струковне козметичаре естетичаре 39.000,00 а за Струковне зубне протетичаре 54.000,00 динара.

друга рата до 15. новембра 2020. године у износу од 17.000, за Струковне козметичаре естетичаре 19.000,00  а за Струковне зубне протетичаре 25. 000

трећа рата до  15. фебруара 2021. године у износу од 17.000, за Струковне козметичаре естетичаре 19.000,00, а за Струковне зубне протетичаре 25. 000

четврта рата до  15. априла  2021. године у износу од 17.000, за Струковне козметичаре естетичаре 19.000,00, а за Струковне зубне протетичаре 25. 000

Школарина за студенте страног држављанства износи 1500 EUR (у динарској противредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате) и плаћа се у целости на дан уписа.

Индекс и ШВ образац се добијају у Школи и попуњавају се искључиво ћирилицом и плавом хемијском оловком.

 

ОДСЕК ВИСОКА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА,

Булевар Зорана Ђинђића 152а,

Београд

Одсек Висока туристичка школа , школске 2020/2021. године, уписује на студије првог степена-основне струковне студије 400 студената на следећи студијски програм:

   Студијски програм бр. студ. на буџету бр. студ. који плаћа школарину укупан број студената
1. Економија и туризам 110 290 400
Укупно: 110 290 400

У прву годину студија могу се уписати кандидати који имају одговарајуће средње четворогодишње образовање и трогодишње образовање.

Основ за утврђивање редоследа кандидата за упис на студије првог степена је општи успех постигнут у средњем образовању и резултат на пријемном испиту, и то:

Кандидати за упис у школу полажу ПРИЈЕМНИ ИСПИТ из:

ЈЕДНОГ СТРАНОГ ЈЕЗИКА (по избору кандидата)

 1. Енглески језик
 2. Немачки језик
 3. Француски језик
 4. Руски језик

ЈЕДНОГ ОД СТРУЧНИХ ПРЕДМЕТА (по избору кандидата)

 1. Агенцијско и хотелијерско пословање
 2. Географија
 3. Основи економије

Под општим успехом постигнутим у средњем образовању подразумава се збир просечних оцена из свих прадмета у I, II, III и IV разред помножен са 2 за кандидате који су завршили IV степен, односно збир просечних оцена из свих прадмета у I, II, III, резред помножен са 2 за кандидате који су завршили трогодишње средње образовање. По овом основу кандидат може имати најмање 12, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи заокружујује сe на две децимале. Резултат постигнут на пријемном испиту вредуније се до 60 бодова.

Школа утврђује Јединствену ранг листу кандидата за студијски програм са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима утврђеним Конкурсом.

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на Јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и има више од 50 бодова. Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико се на Јединственој ранг листи налази до утврђеног укупног броја студената за упис и има више од 30 бодова.

Одлуком Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијског програма основних струковних студија, утврђен је број студената који се финансирају из буџета Републике Србије, а на Одсеку Висока туристичка школа у Београду у прву годину студија уписује се следећи број студената који се финансира из буџета Републике Србије:

 1. укупно 110 студената
 2. лица са инвалидитетом – 1 (један) студент
 3. припадника ромске националности – 1 (један) студент
 4. држављана Републике Србије који су у школској 2019/2020. години средњу школу завршили у иностранству – 1 (један) студент

Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству

Држављани Републике Србије који су завршили претходно образовање или део образовања у иностранству или страној средњој школи у Републици Србији, могу да конкуришу за упис на студијски програм ако им се нострификује стечена страна средњошколска исправа.

Држављани Републике Србије који су у школској 2019/2020. години средњу школу завршили у иностранству, као и страну средњу школу у Републици Србији или поседују диплому ИБ матуре, могу остварити право уписа у оквиру буџетске квоте утврђене Одлуком Владе за ту категорију кандидата у другом уписном року.

Упис припадника српске националне мањине из суседних земаља

Припадници српске националне мањине из суседних земаља школују се у Републици Србији под истим условима као и држављани Републике Србије, укључујући право на буџетско финансирање . Приликом пријављивања на конкурс потребно је предати нострификована школска документа или потврду о томе да је започета нострификација потребних школских докумената.

Јавна исправа стечена у Републици Српској не подлеже поступку признавања.

Ови кандидати прилажу Школи, поред прописане документације и изјаву у писаној форми да су припадници српске националне мањине.

Суседне земље су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република

Бугарска, Северна Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора.

Упис страних студената

Страни држављанин, укључујући и стране држављане у статусу миграната/тражилаца азила, може се уписати на студијски програм под истим условима као и држављани Републике Србије. Страни држављанин плаћа школарину.

Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси нострификовану диплому о завршенoј средњој школи или потврду о томе да је започета нострификација потребних школских докумената и пасош на увид и фотокопију прве стране пасоша . До тренутка уписа ови кандидати морају имати нострификована документа.

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да Школи поднесе доказе:

– да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;

– да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи.

Упис лица са инвалидитетом

Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима Школе.

Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм.

Накнада трошкова за обраду документације и пријемни испит износи 6.000,00 динара и уплаћује се на текући рачун Академије струковних студија Београд  који ће  бити видно истакнут на Сајту Академије и свих одсека..

Напомена: Уколико кандидат одустане од даљег рангирања односно не приступи полагању пријемног испита, не врши се повраћај уплаћених средстава.

Школарина за студенте који плаћају школарину износи 70.000,00 динара.

Школарина за студенте странце износи 800 EUR (у динарској противвредности).

Правила и поступак утврђени су одлуком Конференције директора Високих школа.

Први конкурсни рок:

Пријављивање кандидата на Конкурс вршиће се 24., 25. и 26. јуна 2020. године од 9 00 до 15 00 часова у просторијама Школе

Документа потребна за пријаву на конкурс:

 1. пријава на конкурс (добија се у Школи)
 2. диплома средње школе
 3. четири сведочанства средње школе
 4. извод из матичне књиге рођених
 5. уверење о држављанству
 6. уплата 6.000,00 на текући рачун Академије струковних студија Београд који ће бити видно истакнут на Сајту Академије и свих одсека.

Напомена: Обавезно донети оригинале докумената на увид, а фотокопије докумената се задржавају у Школи. Фотокопије докумената не морају бити оверене.

Списак пријављених кандидата: објављује се 27. јуна 2020. године до 12 часова.

Полагање пријемног испита: 29. или 30. јуна 2020 године  .

Јединствена ранг листа: 02. јула 2020. године до 10 часова.

Увид у тест и улагање приговора Руководиоцу Одсека (уколико учесник Конкурса сматра да редослед кандидата на јединственој ранг-листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом) је 03. јула 2020. године од 10 00 до 12 00 часова. Одлука Руководиоца Одсека је 03. јула 2020 године у од 12 00 до 14 00 часова.

Кандидат незадовољан одлуком Руководиоца Одсека може поднети жалбу од 12 часова 04.07.2020. године Председнику Академије као другостепеном органу. Председник Академије доноси решење 04. јула 2020. године до 14 часова.

Коначне ранг листе: 06. јула 2020. године.

Упис конкурсом примљених кандидата у прву годину студија на Основне струковне студије за школску 2020/2021 годину обавиће се 07. јула 08. јула и 09 јула 2020. године од 9 00 до 14 00 сати у просторијама Школе.

Ако се кандидат, који је остварио право на упис по конкурсу, не упише до 09. јула 2020. до 14 00 часова, Школа ће уписати уместо њега другог кандидата „прозивком“ по редоследу непримљених кандидата на Коначној ранг листи у 15 часова у амфитеатру Школе.

Кандидати који стекну право на упис подносе:

 1. Оригинал документа:

– диплома средње школе,

– сва четири сведочанства средње школе, за трогодишње три сведочанства,

– извод из матичне књиге рођених,

– уверење о држављанству

 1. Две фотографије формата 3,5 х 4,5 цм
 2. Доказ о уплати прве рате школарине за студенте који се сами финансирају
 3. ЗПУ 400,00 динара – плаћа се у готовини, у Школи на дан уписа, приликом уписа

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 70.000,00 динара. Уплата се врши искључиво у пошти или банци  на текући рачун Академије струковних студија Београд  који ће  бити видно истакнут на Сајту Академије и свих одсека.  Школарина се може платити у пуном износу или на четири рате и то:

прва рата: приликом уписа у износу од 20.000, динара,

друга рата до 15. октобра 2020. године у износу од 10.000 динара

трећа рата до 15. новембара 2020. године у износу од 10.000 динара

четврта рата до 15. децембра 2020. године у износу од 10.000 динара

пета рата до 15. јануара 2021. године у износу од 10.000 динара

шеста рата до 15. фебруара 2021. године у износу од 10.000 динара

Школарина за студенте страног држављанства износи 800 EUR (у динарској противредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате) и плаћа се у целости на дан уписаили у четири рате и то:

прва рата: приликом уписа у износу од 200 EUR , динара,

друга рата до 15. октобра 2020. године у износу од 200 EUR динара

трећа рата до 15. новембара 2020. године у износу од 200 EUR динара

четврта рата до 15. децембра 2020. године у износу од 200 EUR динара

Индекс и ШВ образац се добијају у Школи и попуњавају се искључиво ћирилицом и плавом хемијском оловком.

 

ОДСЕК ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА

Кнеза Вишеслава 70

Београд

Одсек Висока хотелијерска школа, школске 2020/2021. године, уписује на студије првог степена-основне струковне студије 360 студената на следеће студијске програме:

Студијски програм

Број студената који се финансирају из буџета

Број студената који плаћају школарину

Укупан број студената

Висина школарине за држављане РС у динарима

Хотелијерство

35

115

150

70.000,00
Ресторатерство

20

  40

 60

75.000,00
Гастрономија

35

115

150

90.000,00
УКУПНО

90

270

360

 

Одлуком  Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних студија који се финансирају из буџета за високе школе струковних студија чији је оснивач Република Србија у школској 2020/2021. години утврђује се да Школа може уписати у прву годину студијских програма основних струковних студија највише 90 студената  у статусу студента чије се школовање финансира из буџета Републике Србије. Одлуком Владе РС такође се утврђује да Школа може, под посебним условима, у статусу студента чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, уписати највише:

 • 1 студент са инвалидитетом;
 • 1 студент припадникa ромске националности;
 • 1 студент држављанин Републике Србије који је у школској 2019/2020. години завршио средњу школу у иностранству.

Домаћи држављани школарину могу платити у ратама закључно са 30. априлом 2021. године, с тим што прва рата износи 40% школарине.

Студенти који плаћају школарину добијају уџбенике !

II

 1. Услов за упис на студијске програме Хотелијерство , Ресторатерство и Гастрономија је средње образовање у трогодишњем и четворогодишњем трајању и пријемни испит.
 2. Држављани Републике Србије који средњу школу (која је изједначена са средњом школом у четворогодишњем трајању завршеном у Републици Србији) у школској 2019/2020. години заврше у иностранству као, као и држављани Републике Србије који су у школској 2019/2020. години страну средњошколску исправу стекли завршавањем акредитованог страног средњошколског програма у установи у Републици Србији (даље: имаоци стране средњошколске исправе) или поседују диплому ИБ матуре, могу да се упишу на основне струковне студије у Школи, под условом да им се (од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије) призна страна средњошколска исправа. Упис кандидата који су имаоци стране средњошколске исправе ће се вршити под следећим посебним условима:

2.1. уколико су стране средњошколске исправе ових кандидата признате, односно уколико им је до истека последњег дана за конкурисање у јунском уписном року издато решење о нострификацији стране средњошколске исправе, тада се они рангирају и уписују на исти начин као и сви остали кандидати који су држављани Републике Србије.

2.2. уколико стране средњошколске исправе ових кандидата нису нострификоване до истека последњег дана за конкурисање у јунском уписном року, али су овакви кандидати отпочели поступак нострификације до истека последњег дана за конкурисање у јунском уписном року, односно ако је поступак нострификације у току, али није издато решење о нострификацији стране средњошколске исправе, такви кандидати приликом пријаве на конкурс подносе и доказ (потврду Министарства просвете, науке и технолошког развоја) да су поднели захтев за нострификацију стране средњошколске исправе. Ови кандидати се у јунском уписном року рангирају за упис на буџетска или самофинансирајућа места као и сви остали кандидати – држављани Републике Србије, али се на студије уписују условно, односно под условом да им до почетка наставе у школској 2020/2021. години буду нострификоване стране средњошколске исправе.

2.3. уколико поступак нострификације страних средњошколских исправа ових кандидата није ни отпочео до истека последњег дана за конкурисање у јунском уписном року (примера ради, јер страна средњошколска исправа није ни издата до тог рока), ови кандидати могу да конкуришу за упис у другом (септембарском) уписном року, на једно посебно опредељено буџетско место за упис кандидата држављана Републике Србије који су у школској 2019/2020. години завршили средњу школу у иностранству, као и за упис на самофинасирајућа места која остану слободна за упис у другом уписном року.

 1. Припадници српске националне мањине из суседних земаља се, под условом да су им нострификована страна средњошколска документа, уписују на студије под истим условима као и држављани Републике Србије, укључујићи и право на упис у статусу студента чије се школовање финансира из буџета Републике Србије. Суседним земљама се овде сматрају Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, БЈР Македонија, Република Албанија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Република Хрватска и Република Словенија. У погледу поступка нострификације средњошколских докумената стечених у иностранству, за припаднике српске националне мањине из суседних земаља, важи наведено (у претходној тачки овог Конкурса) за држављане Републике Србије који су претходно образовање завршили у иностранству. Изузетно, кандидати са средњошколским документима издатим у Републици Српској не нострификују та документа.

Припадници српске националне мањине из суседних земаља  подносе и доказ о припадности српској националној мањини – попуњену и потписану Изјаву  о припадности  српској националној мањини.

4. Страни држављани, укључујући и стране држављане у статусу миграната/тражилаца азила, могу се уписати на основне струковне студије искључиво у статусу самофинансирајућег студента, под истим условима као држављани Републике Србије (полажу пријемни испит) и под условом да познају српски језик у мери потребној за праћење наставе. Уколико су страну средњошколску исправу стекли у иностранству, страни држављани приликом пријаве на Конкурс, поред осталих захтеваних докумената које подносе сви кандидати, предају и:

4.1. оригинална средњошколска сведочанства и диплому, односно еквивалентне документе, уз њихове преводе оверене од овлашћеног преводиоца, као и решење Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије о нострификацији стечене средњошколске дипломе на увид и неоверене фотокопије тих докумената (фотокопије докумената се не враћају кандидату);

4.2. пасош на увид и фотокопију прве стране пасоша.

Пре уписа, кандидат страни држављанин, дужан је да Школи поднесе доказ да је здравствено осигуран за школску 2020/2021 годину.

III

Пријемни испит обухвата програмске садржаје изучаване у средњој школи.

На студијском програму Хотелијерство :

 • тест из страног језика по избору (енглески, француски, руски и немачки)
 • тест опште информисаности
 • тест из једног предмета по избору: Агенцијско – хотелијерско пословање, Социологија, Географија, Основи економије.

На студијском програму Ресторатерство:

 • тест из страног језика по избору (енглески, француски, руски и немачки)
 • практични део испита из предмета Услуживање
 • тест из једног предмета по избору: Услуживање, Социологија, Географија, Основи економије.

На студијском програму Гастрономија:

 • тест из страног језика по избору (енглески, француски,руски и немачки)
 • тест и практични део испита из предмета Куварство.

Полагање тестова  из једног  предмета по избору и страног језика траје 45 минута, а из теста опште информисаности 30 минута.

IV

Практични део пријемног испита на Гастрономији и Ресторатерству се бодује до 10 бодова. Критеријуми за оцењивање су:

Назив критеријума Бодови из Куварства Бодови из Услуживања
Лична хигијена са хигијеном рада, приступ и став

2

2

Организација и техника радних процеса

2

2

Препознавање животних намирница и њихова примена

2

/

Култура опхођења и понашања

/

2

Опште вештине на радном месту

2

2

Завршни радови и операције

2

2

На студијском програму ХОТЕЛИЈЕРСТВО  ради сеТЕСТ ОПШТЕ ИНФОРМИСАНОСТИ који се бодује са 10 бодова , односно 10 питања  по 1 бод.

V

Мерила за избор кандидата су:

Општи успех у свим разредима средње школе вреднује се и израчунава у бодовима на

следећи начин: збир просечних оцена у свим разредима  средње школе множи се са два, с тим што се успех у средњој школи рачуна заокруживањем на две децимале. По овом основу кандидат може остварити најмање 16 (шеснаест), а највише 40 (четрдесет) бодова.

Успех на пријемном испиту се вреднује и израчунава у бодовима  на следећи начин:

тачан одговор на пријемном испиту вреднује се једним бодом. Резултат који кандидат постигне на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова, односно од 0 до 30 бодова за сваки предмет: страни језик до 30 бодова, други изборни предмет до 20 бодова за писмени тест и до 10 бодова за практични испит или тест информисаности.

Кандидат који је као ученик завршног разреда средње школе освојио једно од прва

три појединачна места на Републичком такмичењу које организује Министарство просвете  и науке или на међународном такмичењу, не полаже пријемни испита из тог предмета Овом кандидату  признаје се максималан број бодова из тог предмета без полагања пријемног испита.

Рангирање  кандидата

Рангирање кандидата врши се на основу укупно постигнутог успеха у средњој школи и успеха на пријемном испиту.

Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, Школа ће уписати уместо њега другог кандидата, према редоследу на  ранг листи, у року утврђеним конкурсом.

Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на Јединственој ранг листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом, може поднети приговор директору Школе, односно Савету Школе жалбу  на Коначну ранг листу.

VI

Уписни рокови

  Први уписни рок
Пријављивање кандидата

24,25 и 26. јуни

од 09 до 15 часова

Списак пријављених кандидата 27. јуни  до 12 часова
Полагање пријемног испита 29. и 30. јуни по распореду
Јединствена ранг листа 02. јули до 10 часова
Увид  у тест и улагање приговора  на Јединствену ранг листу руководиоцу Одсека 03. јули од 10 до 12 часова
Одлука руководиоца Одсека 03. јули од 12 до 14 часова
Жалба председнику Академије 04. јули до 10 часова
Решење  по жалби председника Академије 04. јули   до 14 часова
Коначна ранг листа 06. јули
Упис примљених кандидата

07. и 08. јули

од 09 до 15 часова

Упозоравају се кандидати да се придржавају рокова уписа у складу са одредбама Конкурса за упис у прву годину студија у Високу хотелијерску школу у  школској 2019/2020.години. За кандидате који се не упишу у предвиђеном

року сматраће се да су одустали од уписа. Уместо њих биће уписани следећи кандидати са објављене ранг листе.

VII

Документа потребна за конкурисање

Кандидати подносе на увид оригинална документа а прилажу следеће фотокопије  :

 • пријава на конкурс ( налази се у Информатору);
 • сведочанства свих разреда завршене средње школе;
 • диплому о положеном завршном (матурском) испиту.
 • извод из матичне књиге рођених

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.

VIII

Упис примљених кандидата

Упис кадидата се врши са  коначне ранг листе свих пријављених кандидата, изузев кандидата који испуњавају услове за упис применом Програма афирмативних мера, који се рангирају и на посебним ранг листама.

Упис  у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије  врши се за кандидате који остваре више од 50 поен и који се налазе на коначној ранг листи  до броја одобреног Одлуком Владе РС .

Упис у статусу студента који плаћа школарину врши се за кандидате  који oстваре више од 30 бодова и који се налазе на коначној ранг листи до броја одобреног уверењем о акредитацији студијског програма..

Уколико више кандидата на коначној ранг листи има исти укупан број остварених бодова, предност за упис има кандидат који је остварио више бодова на пријемном испиту. Уколико више кандидата на коначној ранг листи има исти укупан број остварених бодова, при чему такви кандидати имају идентичан број бодова по основу успеха на пријемном испиту и по основу успеха из средње школе, предност за упис има кандидат који је остварио бољу просечну оцену у четвртом разреду средње школе; ако такви кандидати имају идентичну просечну оцену у четвртом разреду средње школе, предност за упис има кандидат који је остварио бољу просечну оцену у трећем разреду средње школе; ако такви кандидати имају идентичну просечну оцену у трећем разреду средње школе, предност за упис има кандидат који је остварио бољу просечну оцену у другом разреду средње школе; ако такви кандидати имају идентичну просечну оцену у другом разреду средње школе, предност за упис има кандидат који је остварио бољу просечну оцену у првом разреду средње школе. Уколико се и након примене свих напред наведених критеријума не може направити разлика између више кандидата који имају идентичан пласман на коначној ранг листи, предност за упис  утврдиће Комисија.

Изузетно, рангирање и упис кандидата који испуњавају услове за упис применом Програма афирмативних мера, који се приликом пријављивања на Конкурс определе за упис у оквиру једног од Програма афирмативних мера уписа, обавиће се у складу са горе наведеним општим правилима рангирања кандидата (бодовање успеха), али и у складу са посебним правилима Програма афирмативних мера и у оквиру посебних уписних квота опредељених за упис кандидата применом Програма афирмативних мера. Кандидати који се приликом пријављивања на Конкурс определе за упис у оквиру неког од Програма афирмативних мера уписа су такође у обавези да полажу пријемни испит. Након полагања пријемног испита, кандидати који су се изјаснили за упис коришћењем Програма афирмативне мере, рангирају се и на посебној ранг листи за упис тих кандидата, са које школа уписује на терет буџета Републике Србије број кандидата одређен Одлуком Владе Републике Србије за упис на терет буџета применом одређеног Програма афирмативне мере уписа. Кандидати који се определе за упис у оквиру неког од Програма афирмативних мера уписа, а који се не рангирају у оквиру квота за упис на терет буџета применом Програма афирмативних мера уписа, рангирају се са осталим кандидатима за редовна буџетска места, односно на јединствeној ранг листи.

Документа потребна за упис

 • оригинална сведочанства свих разреда средње школе;
 • оригинална диплома средње школе;
 • извод из матичне књиге рођених ( оригинал или оверена копија)
 • два ШВ-20 обрасца (купује се у скриптарници школе)
 • празан индекс са холограмском налепницом (купује се у скриптарници школе)
 • две фотографије формата 4,5 x 3,5 см
 • уговор о плаћању школарине (добија се у скриптарници) ;
 • доказ о уплати прве рате или целе школарине ако се плаћа школарина

Упис на  слободна места

У првом уписном року, дана 08.07.2020. године у 15:15 часова у просторијама Школе,  Комисија за упис саопштиће  број слободних места  и извршити прозивку кандидата који се налазе „испод црте“ примљених кандидата , а по редоследу са коначне ранг листе.

Заинтересовани кандидати за упис на слободна места морају бити присутни у ово време и изјаснити се о упису. Право уписа стичу прозвани присутни кандидати који су прихватили упис.

Начин плаћања школарине

Школарина се може платити у целости приликом уписа или на рате:

 • у две рате: 50% приликом уписа а преосталих 50% приликом уписа летњег семестра до 1. фебруара наредне године;
 • у више рата – прву рату у висини  40% школарине , и плаћа се приликом уписивања школске године, наредних 30% школарине закључно са 31. јануаром 2021. до уписа летњег семестра и преосталих 30% школарине закључно са 30. априлом 2021.

Школарина у ратама се плаћа на основу Уговора о условима и начину плаћања школарине који студент закључује са Школом.

Студент који плаћа школарину добија уџбенике без накнаде. Рок за преузмање уџбеника је до завршетка наставе у летњем семестру ( мај), после чега се губи право на уџбенике без накнаде.

Висина износа месечне рате за уплату биће усклађивана са растом трошкова у претходном периоду који исказује Републички завод за статистику.

Студенти – странци, плаћају школарину у једнократном износу приликом уписа у одговарајућу годину студија, односно школску годину, изузетно плаћају 60% школарине, уколико са државом чији су држављани постоји реципроцитет у погледу плаћања школарине за студије.

Уплата школарине и накнаде за полагање пријемног испита врши се на текући рачун Академије струковних студија Београд  који ће  бити видно истакнут на Сајту Академије и свих одсека

Приликом уписа студенти ће добити упутство за будућа плаћања обавеза према Школи.

Председник

                                                                        Наставно-стручног већа

                                                                          Др Славољуб Вићић

 

К О Н К У Р С

ЗА УПИС НА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

У ШКОЛСКУ 2020/2021 ГОДИНУ

Први уписни рок Одсека Високе здравствене школе Београд, Земун, Цара Душана 254

Одсек Висока здравствена школа уписује на акредитоване студије другог степена- струковне мастер студије у трајању од 2 године и остварених 120 ЕСПБ, за школску 2020/21. годину:
МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ БРОЈ СТУДЕНАТА
1. Струковни Мастер медицинска сестра

80

2. Струковни Мастер санитарно – еколошки инжењер – Санитарно инжењерство

30

3. Струковни Мастер физиотерапеут – Терапеутска рехабилитација

45

4. Струковни Мастер радни терапеут

15

УКУПНО

170

УСЛОВИ:

 1. Мастер струковне студије-Струковни мастер медицинска сестра: одговарајуће високо образовање од најмање 180 ЕСПБ, завршене основне струковне студије- струковна медицинска сестра
 2. Мастер струковне студије-Струковни Мастер санитарно-еколошки инжењер: одговарајуће високо образовање од најмање 180 ЕСПБ, завршене основне струковне студије – струковни санитарно еколошки инжењер
 3. Мастер струковне студије-Струковни мастер физиотерапеут: одговарајуће високо образовање од најмање 180 ЕСПБ, завршене основне струковне студије – струковни физиотерапеут
 4. Мастер струковне студије-Струковни мастер радни терапеут: одговарајуће високо образовање од најмање 180 ЕСПБ, завршене основне струковне студије – струковни радни терапеут

ОСНОВ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА

Основ за утврђивање редоследа кандидата за упис на мастер струковне студије је успех кандидата постигнут на основним струковним студијама
ШКОЛАРИНА

–  Школарина износи 140.000,00 динара.

–  Уплата се може извршити једнократно у пуном износу или на шест рата (прва рата приликом уписа у износу од 40.000,00 дин, а преостали износ у пет једнаких рата: друга рата до 15. октобра 2020. године, трећа рата до 15. децембра 2020. године, четврта рата до 15. фебруара 2021. године, пета рата до 15. априла 2021. године и шеста рата до 15. маја 2021. године).

–  Школарина за стране студенте износи 2000 ЕЦК. (у динарској противредности) и плаћа се у целости на дан уписа.

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

– пријава на конкурс (добија се у Школи)

– фотокопија дипломе о завршеној Високој струковној школи или фотокопија уверења о дипломирању (односно уверења о усаглашеном стручном називу)

– фотокопија извода из матичне књиге рођених

– фотокопија уверења о држављанству

– уплата 5.000,00 динара на рачун на име обраде документације и рангирања за упис на мастер студиј е.

Напомена: кандидати су у обавези да оригинале докумената донесу на увид, а неоверене фотокопије се задржавају. Уколико кандидат одустане од даљег поступка у току конкурсног рока или након објављене ранг листе, не врши се повраћај новца.

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЗНАЧАЈА

Пријављивање кандидата је 1. и 2. јула 2020. године у просторијама Школе, ул. Цара Душана 254, Земун, у реферату за струковне мастер студије, у периоду од 9.00 до 14.00 часова.

Јединствена ранг листа: З.јула 2020.године до 12 часова.

Улагање приговора Руководиоцу Одсека Високе здравствене школе је 3. јула 2020. године од 12 до14 часова, уколико учесник конкурса сматра да редослед кандидата на јединственој ранг-листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом. Одлука Руководиоца одсека је 3. јула 2020.године у 15 часова.

Кандидат незадовољан одлуком Руководиоца одсека може поднети жалбу на одлуку Председнику Академије струковних студија Београд, као другостепеном органу 6. јула 2020.године од 10 до 12 часова. Председник Академије доноси решење 6. јула у 13 часова.

Коначне ранг листе: 6 јула 2020. године до 18 часова

Упис конкурсом примљених кандидата за школску 2020/21.годину обавиће се 7., 8. и 9. јула 2020. године од 9 до 15 часова у просторијама Школе.

Уколико се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише 9. јула 2020. до 15 часова, Школа ће уписати уместо њега другог кандидата „прозивком“по редослуду непримљених кандидата на коначној ранг листи. 9. јула 2020.године у учионици бр. 3 истог дана у 16 часова.

Кандидати приликом уписа подносе следећа оригинална документа:

–  Оверену фотокопију дипломе завршених основних струковних студија (180 ЕСПБ) или оригинал уверења о дипломирању, односно усаглашеном стручном називу

– Извод из матичне књиге рођених

–  Уверење о држављанству

– Две фотографије формата 3,5х4,5

– Оригинал уплатнице за прву рату школарине у износу од 40.000,00 динара. Уплата се врши на рачун 840-1105666-45, позив на број 97 81 – 851.

–  Студенти који су дипломирали по Закону о вишој школи достављају поред оверене фотокопије дипло ме више школе и потврду о изједначавању стручног назива*

* Заинтересовани кандидати за упис на мастер студије који су високу струковну/медицинску/здравствену школу завршили у иностранству потребно је до 28.6.2020.г. да нострификују стечену диплому ради наставка школовања.

Руководилац Одсека

Висока здравствена школа

Проф. др Дивна Кекуш